គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០១៩

  • 23,365 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 108,272 នាក់ចំនួនអ្នកចុះថ្មីសរុប
  • 56,486 នាក់ចំនួនស្រីចុះថ្មីសរុប
  • 42,918 នាក់ចំនួនលុបចេញពីបញ្ជី (ផ្លាស់ចេញ,ស្លាប់,ស្ទួន,ដកសិទ្ធិ,ខ្វះលក្ខខណ្ឌច្បាប់)
  • 2,015 នាក់ចំនួនកែតម្រូវ
  • 19,117 នាក់ចំនួនផ្ទេរចូល
  • 8,629,356 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជីដំបូងឆ្នាំ២០១៩
  • 4,603,252 នាក់ចំនួនស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីដំបូងឆ្នាំ២០១៩
  • 15,877 នាក់ចំនួនជនពិការសរុបក្នុងបញ្ជីដំបូងឆ្នាំ២០១៩
  • 6,383 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីដំបូងឆ្នាំ២០១៩