ទាញយកបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការព្រឹទ្ធសភាតាមការិយាល័យ

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន