គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
គេហទំព័រស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦
បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

  • 22,148 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប
  • 7,864,429 នាក់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបដំបូង
  • 3,653,830 នាក់- បុរសចំនួន
  • 4,210,599 នាក់- ស្ត្រីចំនួន