គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦
សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ

  • 22,148 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប
  • 7,865,033 នាក់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ
  • 3,654,119 នាក់- បុរសចំនួន
  • 4,210,914 នាក់- ស្ត្រីចំនួន
  • 8,593 នាក់- ជនពិការដៃចំនួន
  • 8,824 នាក់- ព្រះសង្ឃចំនួន
  • 2,621,190 នាក់ (ស្រី : 1,369,046)- អាយុពី១៨-៣០ឆ្នាំចំនួន
  • 2,707,092 នាក់ (ស្រី : 1,441,872)- អាយុពី៣១-៤៥ឆ្នាំចំនួន
  • 2,024,936 នាក់ (ស្រី : 1,122,171)- អាយុពី៤៦-៦៥ឆ្នាំចំនួន
  • 511,815 នាក់ (ស្រី : 277,825)- អាយុលើសពី៦៥ឆ្នាំចំនួន