ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៧

  • 22,967 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 536,812 នាក់ចំនួនអ្នកចុះថ្មីសរុប
  • 268,224 នាក់ចំនួនស្រីចុះថ្មីសរុប
  • 93,634 នាក់ចំនួនលុបចេញពីបញ្ជី (ផ្លាស់ចេញ,ស្លាប់,ស្ទួន,ដកសិទ្ធិ)
  • 5,572 នាក់ចំនួនកែតម្រូវ
  • 72,006 នាក់ចំនួនផ្ទេរចូល
  • 8,380,217 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី២០១៧
  • 4,470,864 នាក់ចំនួនស្រីសរុបក្នុងបញ្ជី២០១៧
  • 5,880 នាក់ចំនួនជនពិការសរុបក្នុងបញ្ជី២០១៧
  • 2,953 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុបក្នុងបញ្ជី២០១៧