គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នក
ដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧
បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត បានធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាឃុំ សង្កាត់ និងនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ លោកអ្នក អាចស្វែងរកឈ្មោះរបស់លោក អ្នក ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង តាមរយៈគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 023 217 012។

បញ្ជីលុប

  • 21,789 នាក់ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

បញ្ជីលុបតាមឃុំ/សង្កាត់