គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
គេហទំព័រស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០១៦
បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកលេខ ៖ 18002017 (ដោយមិនគិតថ្លៃ))

បញ្ជីលុប

  • 11,122 នាក់ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

បញ្ជីលុបតាមឃុំ/សង្កាត់