គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦
សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧

បញ្ជីលុប

  • 11,122 នាក់ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

បញ្ជីលុបតាមឃុំ/សង្កាត់